Seafarming Systems utvikler bærekraftige oppdrettsanlegg slik at oppdrett i sjø kan øke samtidig som miljøavtrykket reduseres

Aquatraz G3. Foto: Steinar Johansen/MNH

Oppdrettsanlegg for bærekraftig havbruk

Semi-lukket merd med dype luseskjørt

Aquatraz, den rømningssikre semi-lukkede merden med dype luseskjørt i stål, gir et utmerket stimulerende miljø for fisken med rikelig vannutskiftning og beskyttelse mot lakselus. Aquatraz kan heves helt ut av vann for vask, desinfisering og vedlikehold ved hjelp av det spesialutviklede løftesystemet. Oppdrettsvolumet kan deles i justerbare “kakestykker” som gir mulighet for sortering, batch-vis sulting og levering uten å heve merden. Merdteknologien Aquatraz er utviklet under ordningen med utviklingstillatelser sammen Midt-Norsk Havbruk, og siste generasjon vil være tilgjengelig for en gruppe norske oppdrettere fra 2021. Aquatraz-teknologien er patentert.
Les mer på aquatraz.com 

Lukket oppdrettsanlegg

Aquantum Leap er et banebrytende oppdrettsanlegg som består av to ulike lukkede merdsystemer. Aquantum 500K, verdens største oppdrettsanlegg til matfisk rommer 500.000 m3. Aquantum 12K består av flere merder samlet i en stiv ramme, egnet for postsmolt produksjon. 12K og 500K har hvert sitt unike løftesystem som kan løfte oppdrettsanleggene helt ut av vann. Løftesystemene forenkler vask, desinfisering og vedlikehold. I tillegg kan anleggene slepes til nye lokaliteter i hevet tilstand. Begge anleggene har gode innebygde løsninger for seksjonering og sortering av fisk. De kan opereres på tilnærmet alle fjordlokaliteter det produseres laks på i dag, og har hver sin løsning for å forhindre sloshing. Aquantum-teknologien er patentert. 

Aquantum Leap lukket oppdrettsanlegg
Aquasafe closed fish cage

Lukket merdteknologi

Aquasafe er en lukket merd i stål med slamoppsamling. I tillegg til å forhindre rømning, spredning av lakselus og sykdom, eliminerer den forurensning av sjø og sjøbunn. Merden kan løftes helt ut av vannet ved hjelp av et trykkluftbasert løftesystem.

Aquasafe har mange bruksmuligheter. Den egner seg godt til postsmolt-produksjon, avlusing, vanlig oppdrett av matfisk og til ventemerd og slaktemerd.

Denne merdteknologien har en unik konstruksjons- og sammenstillingsmetoden som gjør den til et spesielt kostnadseffektivt lukket merdsystem. Aquasafe-teknologien er patentert.

Seafarming Systems utvikler lukket og delvis lukket merdsystemer i stål. Det vil si at vann fra de øvre vannlag der alger, lakselus og andre mikroorganismene befinner seg ikke kommer inn i merden, samtidig sørger aktiv vannsirkulasjon for at rikelig friskt vann hentes fra dyp uten lakselus og alger. De stabile stålstrukturene gjør merdene rømningssikre.

Rømningssikre merder får holde et større antall fisk. God vanntilførsel og vannsirkulasjon gir grunnlag for høyere tetthet. Strømsettere som trimmer fisken og god vannkvalitet kan gi økt vekst. Bedre arbeidsforhold bidrar også til økt produktivitet. Flere lukkede oppdrettsanlegg på hver lokalitet og merder med større volum per areal bidrar også til økt produktivitet. Merdteknologi med integrerte løsninger for sortering, batch-vis sulting og levering gir fleksibilitet i produksjonen og bedre arbeidsforhold.

Oppdrettsanlegg med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Det gir mulighet til at flere lokaliteter kan benyttes og at flere anlegg kan benytte de samme områdene. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der slam blir en ressurs, som gjødsel og energi.

Seafarming Systems lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg er stabile stålstrukturer med integrerte løsninger for sortering og levering av fisk. Det gir enklere, automatiserte operasjoner og mindre behov for støttefartøy. Dette innebærer positive endringer i arbeidsforhold og HMS.

Når lakselus, alger og andre skadelige mikroorganismer holdes ute av merden, mens rikelig friskt vann strømmer gjennom merden, og vannstrømmen trimmer laksen, blir resultatet bedre fiskehelse som kan gi raskere tilvekst. Filetkvaliteten øker, med bedre innfarging, lavere fettprosent og fastere fileter.

  • En SINTEF rapport fra 2012 anslår et potensiale til å femdoble av lakseproduksjonen innen 2050. Dette mener vi er gjennomførbart dersom man utvikler og implementerer ny bærekraftig havbruksteknologi. Som det lukkede oppdrettsanlegget Aquantum Leap, der Aquantum 500K har en kapasitet som tilsvarer 1% av dagens produksjon. 
AquatrazG2_8Liten

Økt tetthet i Aquatraz

Økt tetthet og samtidig god velferd vil gi semi-lukkede anlegg en konkurransefordel: Resultater fra drift av Aquatraz viser at tettheten kan økes uten at det er registrert negative konsekvenser for vannkvaliteten eller fiskevelferden som følge av dette.
Aquatraz G3_001

Tredje generasjon Aquatraz

Aquatraz #4 G3 forlot Fosen Yard, 24/4 for slep til Midt-Norsk sin lokalitet Kipholman i Nærøy kommune. På grunn av de gode effektene av vannutskiftningssystemet har denne har fått totalt 18 meter luseskjørt. Les mer på Aquatraz sin side.
AquatrazG2_G1

Lukkede oppdrettsanlegg gir gode resultater

Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet har i sitt doktorgradsarbeid dokumentert fiskehelse og fiskevelferd i lukkede anlegg i sjø. Resultatene stemmer godt med erfaringene etter omlag ett års drift i Aquatraz.