Bærekraftig havbruk og havbruksteknologi

Slamoppsamling

Rømningssikkert

Trygg arbeidsplass

Storskala produksjon

Beskyttelse mot lakselus

De neste tiårene vil innebære store endringer i havbruksteknologien for oppdrettsnæringen for å gjøre havbruk mer bærekraftig. Gapet mellom myndighetenes ønske om en femdobling av sjømatproduksjonen, og dagens utfordringer med bærekraft må fylles med ny teknologi. Seafarming Systems sin misjon er å gjøre nettopp dette. Ved å ta i bruk våre lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg kan lakseoppdrett i sjøen økes, samtidig som miljøavtrykket reduseres.

Utfordringene lakseoppdrett står ovenfor, og som må løses for å få til bærekraftig havbruk er blant annet rømming, lakselus, egnet areal og slamoppsamling. 

Aquatraz G3. Foto: Steinar Johansen/MNH

Lakselus og alger

Våre oppdrettsanlegg er enten helt lukket eller semi-lukket. Det vil si at det ikke tas inn vann fra de øvre vannlag der lakselus og andre mikroorganismer befinner seg. Aquatraz G4 kommer med 22,5 meter dypt luseskjørt. Ved hjelp av energieffektive strømsettere skiftes vannvolumet ut minimum 4 ganger per time, og sikrer et godt miljø for laksen selv med dype luseskjørt. Aquatraz har dispensasjon for tetthet opp til 45 kg/m³.  Les om de gode resultatene fra forsøk med økt tetthet i Aquatraz her.

Rømming & HMS

Våre lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg er stabile stålstrukturer som i tillegg til å være rømningssikre også gir en stabil og trygg arbeidsplattform. Rømningssikre merder kan holde et høyere antall fisk og dermed forsvare de høyrere investeringskostnadene.  Merdløsningene har løftesystem slik at de kan løftes ut av vann for vask, desinfisering og vedlikehold på lokalitet. Løsninger for seksjonering, sortering og batch-vis levering gjør produksjonen mer effektiv og letter arbeidet.

Aquatraz G2. Foto: Steinar Johansen/MNH

Areal

Utfordringene med areal har flere årsaker og våre oppdrettsanlegg løser utfordringen på flere måter. Aktiv vannutskiftning ved bruk av strømsettere gjør blant annet at man kan benytte områder i fjorden med dårligere gjennomstrømning, i tillegg til å ha høyere laksetetthet i merdene. Lukkede merder med slamoppsamling kan gjøre hittil uegnede områder tilgjengelig for oppdrett. Aquantum 500K, som har en diameter på 120 m og rommer 500.000 m³, erstatter ca 14 konvensjonelle merder.  For å nå målet om å femdoble lakseproduksjonen må vi også produsere mer effektivt i større enheter med mer automatisering enn i dag. 

Slamoppsamling

Lukkede oppdrettsanlegg med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der slam blir en ressurs. Til det trenger vi store mengder slam. I Aquantum Leap der Aquantum 500K har et volum som tilsvarer 1% av Norges lakseproduksjon i dag, er ikke bare slamoppsamling, men også produksjon av gjødsel fra slammet, en del av prosjektet. Slamoppsamling er også en del av konseptet for lukkede ventemerder som Aquasafe.