Aquantum Leap lukket havbruksteknologi.
Aquantum Leap inkluderer noen av merdløsningene for fremtidens bærekraftig havbruk.

Bærekraftig havbruk og havbruksteknologi

De neste tiårene vil innebære store endringer i havbruksteknologien for oppdrettsnæringen for å gjøre havbruk mer bærekraftig. Gapet mellom myndighetenes ønske om en femdobling av sjømatproduksjonen, og dagens utfordringer med bærekraft må fylles med ny teknologi. Seafarming Systems sin misjon er å gjøre nettopp dette. Ved å ta i bruk våre oppdrettsanlegg kan lakseoppdrett i sjø vokse, samtidig som miljøavtrykket reduseres.

Utfordringene lakseoppdrett står ovenfor, og som må løses for å få til bærekraftig havbruk og vekst i oppdrett er:

Lakselus, alger og smittsom sykdom

Våre oppdrettsanlegg er enten helt lukket eller semi lukket. Det vil si at det ikke tas inn vann fra de øvre vannlag der lakselus og andre mikroorganismer befinner seg.

Rømning & HMS

Våre lukkede og semi lukkede oppdrettsanlegg, med unntak av Aquajet Flex, er stålstrukturer med løftesystem slik at merdene kan løftes helt ut av vann. Stålstrukturen som gjør merdene rømningssikre gir også en stabil og trygg arbeidsplattform. Løftesystem automatiserer det som tidligere var tunge manuelle operasjoner.

Areal for fiskeoppdrett

Utfordringene med areal har flere årsaker og våre oppdrettsanlegg løser utfordringen på flere måter. Aktiv vannutskiftning ved bruk av strømsettere gjør blant annet at man kan benytte områder i fjorden med dårligere gjennomstrømning, i tillegg til å ha høyere laksetetthet i oppdrettsanleggene. Lukkede merder med slamoppsamling kan gjøre mange hittil uegnede områder tilgjengelig for oppdrett. Aquantum 500K som har en diameter på 120 m erstatter ca 14 konvensjonelle merder. Overflate arealet i fjorden som beslaglegges av Aquantum 500K tilsvarer rundt 10% av overflatearealet som 14 konvensjonelle merder beslaglegger, inkludert fortøyning. Stive lukkede oppdrettsanlegg er utsatt for stående bølger og sloshing, med mindre de ligger på svært skjermede lokaliteter. Merdene i Aquantum Leap er designet for å kunne brukes også i mer åpent farvann.

Slamoppsamling

Lukkede oppdrettsanlegg med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der slam blir en ressurs. Til det trenger vi store mengder slam. I Aquantum Leap der Aquantum 500K har et volum som tilsvarer 1% av Norges lakseproduksjon i dag, er ikke bare slamoppsamling, men også produksjon av gjødsel fra slammet, en del av prosjektet.

Storskala produksjon

For å nå målet om å femdoble lakseproduksjonen må vi også produsere mer effektivt i større enheter med mer automatisering enn i dag. Som for eksempel i Aquantum 500K som rommer 500.000 m³.

Lukkede oppdrettsanlegg og sloshing

Lukkede oppdrettsanlegg i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merder fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen. 

FHF (fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) har finansiert et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om effekt av lukkede merder i sjø.

Resultatene kan du lese om her: Sjøegenskaper og forankring til flytende lukkede oppdrettsanlegg (SJØFLO)

Våre opodrettsanlegg har litt ulike svar på utfordringene nevnt over. Lær mer om de ulike teknologiene på produktsidene.