Aquantum Leap lukket havbruksteknologi.
Aquantum Leap inkluderer noen av merdløsningene for fremtidens bærekraftig havbruk.

Bærekraftig Havbruksteknologi

De neste tiårene vil innebære store endringer i havbruksteknologi for oppdrettsnæringen for å gjøre havbruket mer bærekraftig. Gapet mellom myndighetenes ønske om en femdobling av sjømatproduksjonen, og dagens utfordringer med bærekraft må fylles med ny merdteknologi. Seafarming Systems sin misjon er å gjøre nettopp dette. Ved å ta i bruk vår teknologi kan produksjonen i sjø mangedobles, samtidig som miljøavtrykket reduseres.

Utfordringene næringen står ovenfor, og som må løses for å få til bærekraftig vekst i havbruk er:

Lakselus, alger og smittsom sykdom

Våre merdløsninger er enten helt lukket eller semi lukket. Det vil si at det ikke tas inn vann fra de øvre vannlag der lakselusa og andre mikroorganismene befinner seg.

Rømning & HMS

Våre lukkede og semi lukkede oppdrettsmerder, med unntak av Aquajet Flex, er stålstrukturer med løftesystem slik at merdene kan løftes helt ut av vann. Stålstrukturen som gjør merdene rømningssikre gir også en stiv og trygg arbeidsplattform. Løftesystem automatiserer det som tidligere var tunge manuelle operasjoner.

Areal for oppdrett

Utfordringene med areal har flere årsaker og våre merdløsninger løser utfordringen på flere måter. Aktiv vannutskiftning ved bruk av strømsettere gjør blant annet at man kan benytte områder i fjorden med dårligere gjennomstrømning, i tillegg til å ha høyere laksetetthet i oppdrettsanleggene. Lukkede merder med slamoppsamling kan gjøre mange hittil uegnede områder tilgjengelig for oppdrett. Aquantum 500k som har en diameter på 120 m erstatter ca 14 konvensjonelle merder. Overflate arealet i fjorden som beslaglegges av Aquantum 500k tilsvarer rundt 10% av overflatearealet som 14 konvensjonelle merder beslaglegger, inkludert fortøyning. Stive lukkede oppdrettsanlegg er utsatt for stående bølger med mindre de ligger på svært skjermede lokaliteter. Oppdrettsmerdene i Aquantum Leap er designet for å kunne brukes også i mer åpent farvann.

Slamoppsamling

Lukkede anlegg med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der slam blir en ressurs. Til det trenger vi store mengder slam. I Aquantum Leap der matfiskmerden har et volum som tilsvarer 1% av Norges produksjon i dag, er ikke bare slamoppsamling, men også produksjon av gjødsel fra slammet, en del av prosjektet.

Storskala produksjon

For å nå målet om å femdoble produksjonen må vi også produsere mer effektivt i større enheter med mer automatisering enn i dag. Som for eksempel i Aquantum 500k som rommer 500.000 m³.

Lukkede merdløsninger og sloshing

Lukkede anlegg i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merdløsninger fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen. 

FHF (fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) har finansiert et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om effekt av lukkede merder i sjø.

Resultatene kan du lese om her: Sjøegenskaper og forankring til flytende lukkede oppdrettsanlegg (SJØFLO)

Våre merdløsninger har litt ulike svar på utfordringene nevnt over. Lær mer om merdløsningene på produktsidene.