Bærekraftig havbruk &
havbruksteknologi

De neste ti-årene vil innebære store endringer i havbruksteknologien for å gjøre havbruk mer bærekraftig. Gapet mellom myndighetenes ønske om en flerdobling av sjømatproduksjonen og dagens utfordringer med bærekraft, må fylles med ny teknologi. Seafarming Systems sin misjon er å gjøre nettopp dette. Ved å ta i bruk lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg kan lakseoppdrett i sjøen økes, samtidig som miljøavtrykket reduseres.

Miljøutfordringene lakseoppdrett står ovenfor, og som må løses for å få til et bærekraftig havbruk er blant annet rømming, lakselus, egnet areal og slamoppsamling.

Bærekraftig havbruk &
havbruksteknologi

De neste tiårene vil innebære store endringer i havbruksteknologien for å gjøre oppdrett mer bærekraftig. Gapet mellom myndighetenes ønske om en flerdobling av sjømatproduksjonen, og dagens utfordringer med bærekraft må fylles med ny teknologi. Seafarming Systems sin misjon er å gjøre nettopp dette. Ved å ta i bruk lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg kan lakseoppdrett i sjøen økes, samtidig som miljøavtrykket reduseres.

Utfordringene lakseoppdrett står ovenfor, og som må løses for å få til bærekraftig havbruk er blant annet rømming, lakselus, egnet areal og slamoppsamling.

Beskytter mot lakselus

Seafarming Systems utvikler både lukket og delvis lukket merdteknologi. Det vil si at vann fra de øvre vannlag der alger, lakselus og andre mikroorganismene befinner seg ikke kommer inn i merden. Samtidig sørger aktiv vannsirkulasjon for at rikelig friskt vann hentes fra vanndyp under lusebeltet. Det samme prinsippet beskytter også mot giftige alger og andre skadelige organismer i øvre vannlag.  

Slamoppsamling & sirkulærøkonomi

Merdsystemer med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem med forurensning av havbunn. Dette er ikke et stort problem i dag, men må løses for at havbruksnæringen skal kunne ha kraftig vekst. Slamoppsamling sammen med aktiv vannsirkulasjon gjør at lokaliteter som i dag er uegnet på grunn av for dårlig gjennomstrømning allikevel kan benyttes. Storskala slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der verdifulle mineraler kan gjenvinnes og slam blir en ressurs, som gjødsel og biogass.

Bedre fiskevelferd og filetkvalitet

Når lakselus, alger og andre skadelige mikroorganismer holdes ute av merden, og avlusing blir unødvendig, har det positiv innvirkning på fisken. Når rikelig friskt vann strømmer gjennom merden, og vannstrømmen trimmer laksen, kan resultatet bli bedre fiskehelse og raskere tilvekst. Filetkvaliteten øker også, med bedre innfarging, lavere fettprosent og fastere fileter.

Trygg arbeidsplass

Våre lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg er stabile stålstrukturer med integrerte løsninger for sortering og levering av fisk. Det gir enklere automatiserte operasjoner og mindre behov for støttefartøy for driftsoperasjoner. Dette innebærer positive endringer i arbeidsforhold og HMS. 

Økt produktivitet

Rømningssikre merder kan holde et større antall fisk. God vanntilførsel og vannsirkulasjon gir grunnlag for høyere tetthet. Sirkulerende vann i merden trimmer fisken, jevnt god vannkvalitet og jevnere temperatur fra dypt vann kan gi raskere tilvekst. Bedre arbeidsforhold bidrar også til økt produktivitet. Større oppdrettsanlegg som Aquantum Leap med stort volum per beslaglagt overflateareal bidrar også til økt produktivitet. Med slamoppsamling kan brakkleggingstiden reduseres. Automatiserte operasjoner med integrerte løsninger for sortering, batch-vis sulting og levering gir fleksibilitet i produksjonen og bedre arbeidsforhold.

Automasjon & stordriftsfordeler

Norske myndigheter ønsker en femdobling i havbruk fra 2010 nivå innen 2050. Dette er  gjennomførbart dersom vi utvikler og implementerer bærekraftig havbruksteknologi. Som eksempelvis det lukkede oppdrettsanlegget Aquantum Leap, som har en produksjonskapasitet tilsvarende over 2% av dagens norske produksjon.  Med kun 40 Aquantum Leap anlegg kan dagens produksjon dobles.

Seafarming Systems bidrar til FN's bærekraftsmål

FN bærekraftsmål Seafarming Systems

og norske myndigheters mål om årlig produksjon på
5 millioner tonn laks innen 2050