Aquantum Leap lukket havbruksteknologi.
Aquantum Leap inkluderer noen av merdløsningene for fremtidens havbruksteknologi.

Fremtidens havbruksteknologi

De neste tiårene vil innebære store endringer i havbruksteknologi for oppdrettsnæringen. Gapet mellom ønsket om en femdobling av sjømatproduksjonen, og dagens utfordringer med bærekraft må fylles med ny merdteknologi. Seafarming Systems sin misjon er å gjøre nettopp dette.

Utfordringene næringen står ovenfor, og som må løses for å få til bærekraftig vekst er:

Lakselus, alger og smittsom sykdom

Rømning & HMS

Våre merdløsninger er enten helt lukket eller semi-lukket. Det vil si at det ikke tas inn vann fra de øvre vannlag der lakselus og andre mikroorganismene befinner seg.

Areal for oppdrett

Utfordringene med areal har flere årsaker. Våre merdløsninger løser utfordringen på flere måter. Bedre vannutskiftning på grunn av bruk av strømsettere gjør blant annet at man kan brokk på benytte områder i fjorden med dårligere gjennomstrømning i tillegg til høyere tetthet i mæren. Lukkede merder med slamoppsamling kan gjøre mange hittil uegnede områder tilgjengelig for oppdrett. Aquantum 500k med en diameter på 120m erstatter 14 konvensjonelle merder. Overflate arealet i fjorden som beslaglegges ” Aquantum 500k tilsvarer 10% av overflatearealet 14 konvensjonelle merder beslaglegger, inkludert fortøyning. Stive lukkede anlegg er utsatt for stående bølger med mindre de ligger på svært skjermede lokasjoner. Merdene i Aquantum Leap er designet for å kunne brukes også i mer åpent farvann. Areal trenger snart ikke være en utfordring.

Slamoppsamling

Lukkede merder med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der slam blir en ressurs. Til det trenger vi store mengder slam. I Aquantum Leap der matfiskmerden har et volum som tilsvarer 1% av Norges produksjon i dag, er ikke bare slamoppsamling, men også produksjon av gjødsel fra slammet, en del av prosjektet.

Storskala produksjon

For å nå målet om å femdoble produksjonen må vi også produsere mer effektivt i større enheter med mer automatisering enn i dag. Som for eksempel i Aquantum 500k som rommer 500.000 m³.

Lukkede merdløsninger og sloshing

Lukkede merder i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merdløsninger fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen. 

FHF (fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) har finansiert et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om effekt av lukkede merder i sjø.

Resultatene kan du lese om her: Sjøegenskaper og forankring til flytende lukkede oppdrettsanlegg (SJØFLO)

Våre merdløsninger har litt ulike svar på utfordringene nevnt over. Lær mer om merdløsningene på produktsidenett.