Forsidetest

Den rømningssikre semi lukkede merden med dype luseskjørt i stål gir et utmerket stimulerende miljø for fisken, med rikelig vannutskiftning og beskyttelse mot lakselus. Aquatraz kan heves helt ut av vann for vask, desinfisering og vedlikehold ved hjelp av det spesialutviklede løftesystemet. Oppdrettsvolumet kan deles i justerbare “kakestykker” som gir mulighet for sortering, batch-vis sulting og levering uten å heve merden. Aquatraz er utviklet under ordningen med utviklingstillatelser sammen Midt-Norsk Havbruk, og siste generasjon vil være tilgjengelig for en gruppe norske oppdrettere fra høsten 2020. 
Les mer på aquatraz.com 
Aquatraz-teknologien er patentert.

Aquantum Leap er et banebrytende prosjekt som består av to ulike lukkede oppdrettsanlegg. Aquantum 500K, verdens største oppdrettsanlegg til matfisk rommer 500.000 m3. Aquantum 12K består av flere merder samlet i en stiv ramme, egnet for postsmolt produksjon. 12K og 500K har hvert sitt unike løftesystem som kan løfte oppdrettsanleggene helt ut av vann. Løftesystemene forenkler vask, desinfisering og vedlikehold. I tillegg kan anleggene slepes til nye lokaliteter i hevet tilstand. Begge anleggene har gode innebygde løsninger for seksjonering og sortering av fisk. De kan opereres på tilnærmet alle fjordlokaliteter det produseres laks på i dag, og har hver sin løsning for å forhindre sloshing. Aquantum teknologien er patentert. 

Oppdrettsanlegg for bærekraftig havbruk
Lukket merd - Aquasafe

Aquasafe er en lukket merd i stål med slamoppsamling. I tillegg til å forhindre rømning, spredning av lakselus og sykdom, eliminerer den  forurensning av sjø og sjøbunn. Merden kan løftes helt ut av vannet ved hjelp av et trykkluftbasert løftesystem.

Aquasafe har mange bruksmuligheter. Den egner seg godt til postsmolt-produksjon, avlusing, vanlig oppdrett av matfisk og til ventemerd og slaktemerd.

Den unike konstruksjons- og sammenstillingsmetoden som benyttes for Aquasafe gjør den til et spesielt kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg. Aquasafe-teknologien er patentert.

Oppdrettsanlegg fra Seafarming Systems er enten helt eller delvis lukket i stål. Det vil si at vann fra de øvre vannlag der alger, lakselus og andre mikroorganismene befinner seg ikke kommer inn i merden, samtidig sørger aktiv vannsirkulasjon for at rikelig friskt vann hentes fra alge- og lusefrie dyp. De stabile stålstrukturene gjør merdene rømningssikre. Slik beskyttes også villaksen.

Rømningssikre merder får holde et større antall fisk. God vanntilførsel og vannsirkulasjon gir grunnlag for høyere tetthet. Strømsettere som trimmer fisken og god vannkvalitet kan gi økt vekst. Bedre arbeidsforhold bidrar også til økt produktivitet. Flere lukkede anlegg på hver lokalitet og merder med større volum per areal bidrar også til økt produktivitet. Integrerte løsninger for sortering, batch-vis sulting og levering gir fleksibilitet i produksjonen og bedre arbeidsforhold.

Merder med slamoppsamling løser ett viktig miljøproblem. Det gir mulighet til at flere lokaliter kan benyttes og at flere oppdrettsanlegg kan benytte de samme områdene. Slamoppsamling gir mulighet for en reell sirkulærøkonomi der slam blir en ressurs, som gjødsel og energi.

Seafarming Systems lukkede og semi-lukkede oppdrettsanlegg er stabile stålstrukturer med integrerte løsninger for sortering og levering av fisk. Det gir enklere, automatiserte operasjoner og mindre behov for støttefartøy. Dette innebærer positive endringer i arbeidsforhold og HMS.

Når lakselus, alger og andre skadelige mikroorganismer holdes ute av merden, mens rikelig friskt vann strømmer gjennom merden, og vannstrømmen trimmer laksen, blir resultatet bedre fiskehelse, og kan gi raskere tilvekst. Filetkvaliteten øker, med bedre innfarging, lavere fettprosent og fastere fileter.

Norske myndigheter ønsker en femdobling av lakseproduksjonen innen 2050. Dette mener vi er gjennomførbart dersom man utvikler og implementerer ny bærekraftig havbruksteknologi. Som det lukkede oppdrettsanlegget Aquantum Leap, der Aquantum 500K har en kapasitet som tilsvarer 1% av dagens produksjon. 

Besøk oss på sosiale medier

Aquatraz leverer fisk

Første levering fra Aquatraz

Første levering fra Aquatraz I mai 2019 var det endelig klart for første levering av fisk fra Aquatraz. Kort fortalt gikk alt bra, både de teknologiske og biologiske resultatene er svært gode. Levering av fisk fra Aquatraz foretas fra bunnen. Dette utnytter fiskens naturlige tendens til å svømme nedover. Løftesystemet løftet merden om lag 9… Les mer »Første levering fra Aquatraz
AquatrazForste

Den første Aquatraz

28. april 2017 mottok Midt-Norsk Havbruk 4 utviklingskonsesjoner for å utvikle Aquatraz med Seafarming Systems til en kommersiell merd. I januar 2018 ble Fosen Yard tildelt byggekontrakt på 4 Aquatraz. I Aquatraz 2018 ble den første Aquatraz sjøsatt. Under her er en time lapse video fra byggingen av den aller første Aquatraz ved Fosen Yard.… Les mer »Den første Aquatraz
AQLforside

Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg

Dette er en revolusjon som kan endre hele næringen, hevder oppfinneren Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems. Konseptet bærer navnet «Aquantum Leap» og er todelt. Først et lukket oppdrettsanlegg for laksesmolt i sjøen, bestående av seks merder. Deretter, når smolten har vokst litt, skal den over i en oppdrettsmerd som er 120 meter i diameter… Les mer »Aquantum Leap – lukket oppdrettsanlegg